Sushi Fun, Milano – Italy

Share

Credit pics @ Parma Studio, Mauro Brivio, Paolo Meschi
Architect: Kentool

Sushi Fun
Via Paolo Sarpi, 21, 20154 Milano MI
Telefono: 02 3669 6010


Share